Dynalaw® staat voor Dynamic Law, het dynamisch toepassen van recht. Conflicten en impasses worden actief zó gestuurd en 'geregisseerd' dat de cliënt, bedrijf of particulier, er beter van gaat functioneren. Dynalaw® conflictmanagement is dynamisch juridisch advies inclusief begeleiding bij de implementatie van de adviezen. Daarbij wordt tegelijkertijd de impasse doorbroken of het conflict opgelost. Het omvat daarom mede coaching, strategisch advies en communicatie-advies. Door dynamisch gebruik te maken van het recht kan de cliënt effectiever gebruik maken van zijn mogelijkheden, kan hij beter inspelen op wat anderen van hem verwachten en kent hij de grenzen waarbinnen hij kan opereren. Dynalaw® is complementair aan de gewone advocatuur en kan samen met de gewone advocatuur worden toegepast. Dynalaw® conflictmanagement is gebaseerd op The Lohman Cabbage Conflict Model, welk model toegelicht wordt onder 'Impasses en conflicten'. Hieronder leest u hoe Dynalaw® conflictmanagement in zijn werk gaat.


STEP BY STEP APPROACH

Een stapsgewijze aanpak is nodig om de verschillende aspecten van impasses of conflicten afzonderlijk hanteerbaar te maken. Iedere stap leidt ertoe dat de cliënt de situatie gemakkelijker hanteert en beter onder controle krijgt. Ook al zijn conflicten geëscaleerd of zitten impasses muurvast, afzonderlijke aspecten ervan blijken steeds effectief hanteerbaar te zijn.


BESCHRIJVINGEN VAN DE CLIËNT

Wij vragen onze cliënten regelmatig om nauwgezette beschrijvingen van de situatie en de ontwikkelingen daarin. Deze beschrijvingen hebben wij nodig om goed te kunnen adviseren over iedere volgende stap. Daarnaast brengen deze beschrijvingen meestal de relevante gevoeligheden goed aan het licht, zodat bij het beleid daarop ingespeeld kan worden.


FLEXIBEL OPEREREN

In de chaos kan het met een conflict 'alle kanten op gaan'. Er moet voor worden gewaakt dat het de juiste kant op zal gaan. Weldoordacht wordt daarom ieder moment gekozen voor de beste volgende stap. Dit vraagt een flexibele instelling.


TEAMWORK

Dynalaw® is teamwork tussen de cliënt en de advocaat. Samen wordt het beleid bepaald en de volgende stap uitgezet. Dynalaw® biedt een scala van methoden en technieken, die de meest gecompliceerde kwesties voor de cliënt hanteerbaar maken.


TAKING AND HOLDING THE LEAD

Vooruitzien, de leiding nemen en deze vervolgens in handen houden is een van de uitgangspunten bij Dynalaw®. Als de cliënt de leiding in handen heeft kan hij het conflict in de juiste richting sturen.


TACT

Tact is evenwichtig inspelen op het menselijke en het zakelijke, op gevoel en verstand, het juiste moment, de juiste boodschap en de juiste toon.


INVISIBLE LAWYERS

Wij zijn 'invisible lawyer'. Wij blijven zo lang mogelijk op de achtergrond. Wij adviseren en coachen de cliënt bij iedere volgende stap, zodat hij uiteindelijk zélf de impasse doorbreekt of het conflict oplost. Het is de cliënt die scoort.


GERECHTELIJKE PROCEDURES MEESTAL OVERBODIG

Wij zeggen niet dat de rechter nooit ingeschakeld moet worden, maar langdurige gerechtelijke procedures zijn bij onze aanpak bijna nooit nodig. Is dit wel nodig dan kan bij toepassing van Dynalaw® vaak gekozen worden voor kortlopende procedures die binnen circa drie maanden afgewikkeld zijn. De cliënt blijft daardoor in staat de eigen koers te bepalen.


DYNALAW EN ADVOCATUUR

Dynalaw® valt heel effectief te combineren met de gewone advocatuur. Treedt een advocaat van een ander kantoor reeds voor de cliënt op in een zaak dan raden wij deze cliënt aan iedere voorgenomen 'Dynalaw®-stap' vooraf aan zijn advocaat voor te leggen. Dit leidt doorgaans tot een uitstekende afstemming en dienovereenkomstig resultaat.


KORTE TIJD - SOMS INTENSIEVE BEGELEIDING

In de regel is de cliënt na drie tot zes maanden het conflict meester of is de impasse doorbroken. Gedurende die tijd is soms een vrij intensieve begeleiding nodig. Gerechtelijke procedures duren vaak drie tot tien maal zo lang.


BEËINDIGING ALTIJD MOGELIJK

De cliënt kan op ieder gewenst moment de begeleiding beëindigen. Zolang wij niet als advocaat naar buiten zijn getreden zal het zelfs niemand opvallen dat u met Dynalaw® bent gestopt.


GEHEIMHOUDINGSPLICHT EN TUCHTRECHT

Wij staan ook bij toepassing van Dynalaw® conflictmanagement onder de wettelijke voor advocaten geldende geheimhoudingsplicht en onder het tuchtrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten.